Stable Isotope & Metabolomics Core

Contact Us

Operations Manager 

Yunping Qiu, Ph.D.
718.678.1180
yunping.qiu@einstein.yu.edu 

 

Seahorse Operations 

Xueliang Du, M.D., Ph.D.
718.430.3637
xueliang.du@einstein.yu.edu  

Mass Spectrometer Operator 

Heather Zhao
718.678.1180
xueqing.zhao@einstein.yu.edu 

 
Click here to log in